توجه : نظر به اينکه نام فاميلي   مزرعه   يک فاميل قبيله و عشيره اي است ، لذا افراد زيادي در اسکايپ و ... داراي همين نام هستند که البته اينجانب استدعا دارم آنها را با  اينجانب اشتباه تصور نفرماييد زيرا فقط يک ايميل و تلفن مختص صاحب اين سايت است و ساير آدرسها مرتبط با بنده نبوده و چنانچه با آنها ارتباط گرفتيد ، فقط بصورت تصويري با آنها صحبت نماييد . تصوير اينجانب در بالا قابل مشاهده است
آمار بازديد سايت :
 

تقويم مزرعه :